kućna nega

KOMUNIKACIJA SA STARIMA

Komunikacija predstvalja prenošenje poruke od izvora (pošiljaoca) do slušaoca.

Ključ uspešne komunikacije jeste proceniti opšti nivo funkcionisanja osobe.

Način komunikcije zavisiće od sposobnosti osobe da bude uključena u komuniciranje.

Potrebno je proceniti različite sposobnosti svake osobe pojedinačno: u smislu senzornih sposobnosti (vid, sluh); psihosocijalne potrebe; uskladiti komuniciranje sa trenutnim emotivnim stanjem osobe…

Za komunikaciju sa starim osobama ipak je najvažnije aktivno slušanje.

Starijima je bitno da se osećaju uvaženo, da se i njihov glas čuje, bitno im je da ispričaju svoju priču, a često je i proširuju, idu u detalje, što je neophodno razumeti i uvažiti i tu je ključ strpljenje. Potvrđivanje klimanjem glavom, mimikom lica, odnosno neverbalnim znacima – dajemo do znanja da osobu pažljivo slušamo i razumemo. Dopustiti osobi da završi započetu priču. Postavljati pitanja vezano za istu, što potvrđuje da smo je razumeli i saslušali.

Govor-način govora treba prilagoditi osobi-najbolje je govoriti glasnije (ukoliko osoba slabije čuje), sporo i razgovetno; takođe što manje koristiti reči pozajmljene iz stranih jezika, pre svega engleskog, koje danas mlađa populacija često koristi, ali moramo uzeti u obzir da je starijima to teže da prihvate odnosno razumeju.

Ukoliko je osoba depresivna, neraspoložena za komunikaciju i pasivna, bitno je podsticati je na uključivanje u komunikaciju, ne zapostavljati je ako je u razgovoru više osoba, takođe postavljati pitanja na koja treba dati opširniji odgovor kako bi se osetila uključenom. Uskladiti temu i  način govora sa raspoloženjem osobe u tom trenutku.

ON-LINE KOMUNIKACIJA

Direktna komunikacija licem u lice otežana je i ograničena u situaciji pandemije virusa COVID 19, te je bitno pružiti pomoć i podršku starijima, i omogućiti im način, da ukoliko žive sami, nauče veštine savremene komunikacije on-line, kako bi se osetili povezano sa svojim najbližima i kako bi mogli da i na taj način podele bitne trenutke sa njima.

Ovde je bitna uloga gerontodomaćice koja može pomoći korisnicima usluge pomoć u kući da uspostave vezu na društvenim mrežama sa porodicom.